online boekhouden makkelijk gemaakt

eenvoudig
De applicatie is zo opgebouwd dat je er snel mee kan beginnen werken. Een basis rekeningenplan, btw codes, landcodes enz. zijn reeds aangemaakt (maar kunnen ook aangepast worden naar je eigen voorkeur). De ingave is zo voorzien dat je met een minimum aan handelingen je documenten kan ingeven. Alles staat natuurlijk ook uitgelegd in een uitgebreide handleiding (bekijken).
volledig
Je krijgt een volledige of eenvoudige boekhouding die alle gangbare rapporten aanmaakt. Er zijn geen beperkingen op het aantal verrichtingen die ingegeven kunnen worden.
conform
Verschillende BTW rapporten stellen je in staat stellen zelf aangiftes te verrichten. Daarnaast voldoet het pakket aan alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot de boekhouding.
overal
Aangezien je online werkt, ben je altijd aan de slag met de laatste versie, toegankelijk vanaf elke computer of tablet met een internet connectie.
veilig
Backups worden automatisch verzorgd, je connectie is beveiligd en versleuteld. Je werkt ook steeds met een versie die up to date is.

Heb je verdere vragen aarzel niet ons te contacteren

  • De prijs per maand en per dossier bedraagt 10 € (excl. BTW). Voor dit bedrag krijg je toegang tot het volledige pakket zonder beperkingen wat betreft het aantal gebruikers of het aantal verrichtingen in dit dossier.
  • Indien je jaarlijks betaalt, komt de prijs op 100 € (excl.BTW) voor een gans jaar.
  • Eventueel maatwerk wordt uitgevoerd in regie. Denk hierbij aan het aanpassen van layouts. Contacteer ons om dit te bespreken.
  • Indien je meerdere dossiers wenst, kan een volumekorting besproken worden. Gelieve ons hiervoor te contacteren.

Naam
Email
Vraag
 

Vraag is verstuurd

thx

Registreer

registratie

 

Email
Paswoord
 

Algemene voorwaarden

Girasole is een dienst gecommercialiseerd door asgc.be met zetel te H. Meeusstraat 49 2110 Wijnegem, ondernemingsnummer BE 0479 836 531, hiernagenoemd "Girasole".

Door de toegang tot en het gebruik van de dienst verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende geldende algemene voorwaarden:

Asgc.be biedt een online boekhoud dienst aan onder de naam "Girasole". Asgc.be waarborgt de dienst uitsluitend conform de geldende Belgische wetten.

Asgc.be verbindt zich ertoe de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens te eerbiedigen.

Asgc.be garandeert de goede werking van haar dienst enkel en alleen aan betalende abonnees. Voor deze abonnees gelden de specifieke bepalingen vastgelegd in het door hen te ondertekenen abonnement.

Asgc.be kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van haar website of voor enige vorm van schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van haar website ten aanzien van niet-betalende bezoekers/gebruikers.

Asgc.be behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen. Asgc.be besteedt zeer grote zorg aan de inhoud van de verspreide informatie, gegevens en de resultaten van enige geautomatiseerde verwerking en past haar website dan ook regelmatig aan. De publicaties, informatie en interactieve toepassingen op deze website dienen echter uitsluitend ter informatie, ongeacht of deze gegevens van Asgc.be zelf of van derden afkomstig zijn. Asgc.be geeft echter geen enkele expliciete of impliciete garantie omtrent de volledigheid, exactheid en actualiteit van alle gegevens, toepassingen en aan de gebruiker meegedeelde resultaten van enige geautomatiseerde verwerking bekomen via haar dienst.

De informatie, de gegevens en/of de resultaten van geautomatiseerde verwerking afkomstig van de dienst of van Asgc.be kunnen in geen geval een persoonlijk oordeel van de gebruiker vervangen. De informatie, gegevens of resultaten van geautomatiseerde verwerking kunnen evenmin aanzien worden als een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander advies en worden bij voorkeur alleen aangewend in combinatie met aangepast en professioneel advies. Noch de informatie, noch de resultaten die aan de gebruiker worden meegedeeld hebben enigszins de bedoeling de gebruiker zonder meer aan te zetten tot het stellen van bepaalde handeling, of om bepaalde handelingen aan of af te raden. Ook de links naar websites die niet uitgebaat worden door Asgc.be, zijn slechts bedoeld als een service naar de gebruiker toe en impliceren geenszins een advies, een vorm van reclame of een waardeoordeel. Asgc.be acht zich op generlei wijze aansprakelijk voor deze derden en hun website(s).

De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader aan te wenden en geen inbreuken te zullen plegen op de rechten van Asgc.be of van derden. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst en de daarmee verbonden soft- of hardware op generlei wijze bewust te zullen beschadigen of de werking ervan geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, bewust te zullen belemmeren of onderbreken.

De (intellectuele) eigendomsrechten van Asgc.be worden op generlei wijze overgedragen aan de entiteit die toegang heeft tot de dienst. Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Asgc.be, mag geen enkele link worden gelegd vanaf welke website ook naar een van de website(s) en/of de online Girasole applicatie(s), noch mag haar naam of logo worden gebruikt. Zonder schriftelijke toestemming vooraf van Asgc.be is het de gebruiker van de site bovendien niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren, over te dragen, verspreiden of circuleren, of deze al dan niet tegen betaling aan derden beschikbaar te stellen.

Asgc.be garandeert dat alle gegevens die door haar op haar dienst geplaatst worden voor hun opname op de dienst gescand worden op de aanwezigheid van alle op dat ogenblik bekende virussen. Asgc.be controleert op regelmatige basis eveneens alle items op deze site die door de gebruiker naar zijn computersysteem gedownload kunnen worden op de aanwezigheid van de op dat ogenblik bekende virussen. Ondanks de hoge mate van voorzichtigheid die Asgc.be aan de dag legt, kan Asgc.be niet garanderen dat alle informatie op deze website te allen tijde compleet virusvrij is. Gelet op de risico?s verbonden met het gebruik van het internet raadt Girasole de gebruiker dan ook nadrukkelijk aan om alle gedownloade informatie, zelfs deze die afkomstig is van een door de gebruiker betrouwbaar geachte derde, zelf nogmaals te scannen op de aanwezigheid van virussen.

Asgc.be nv gaat in haren hoofde uitsluitend door alle partijen ondertekende schriftelijke overeenkomsten aan. Bij ontstentenis van een door Asgc.be ondertekende schriftelijke overeenkomst, acht Asgc.be zich in geen geval verbonden. Eenzijdige verbintenissen van derden ten aanzien van Asgc.be, al dan niet mondeling aangegaan, kunnen te allen tijde door Asgc.be als bindend worden beschouwd en de naleving ervan worden gevorderd.

De gebruiker van de dienst erkent en is akkoord dat (het sturen, krijgen, verrichten van) zijn elektronische berichten en zijn transacties door Asgc.be mogen aangewend worden als rechtsgeldig bewijsmateriaal. De bezoeker erkent bovendien en is akkoord dat zijn elektronische berichten en zijn transacties bewezen kunnen worden aan de hand van de logs en transactional records die bijgehouden worden door Asgc.be. De bezoeker aanvaardt de bewijskracht van deze gegevens. Deze bewijsmogelijkheid verhindert niet dat de partijen elk bewijs mogen leveren met de ter zake toegelaten middelen.

Behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht is het Belgisch recht van toepassing op deze voorwaarden. In geval van betwisting zijn enkel en alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd, inzonderheid het Vredegerecht van Schilde, de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen of de Rechtbank van Eerste Aanleg, dit afhankelijk van de bevoegdheid ratione materiae, zelfs in geval van hoogdringendheid.